Servatur Hotels

JURIDISK ERKLÆRING

Disse Vilkår har som mål å fastsette reglene som styrer bruken av nettstedet (heretter «nettstedet»).

Tilgang til og navigering på nettstedet, eller bruk av tjenestene i denne, innebærer at man uttrykkelig aksepterer alle og enhver av disse Generelle bruksvilkår som er beskrevet i denne Juridiske erklæringen, inkludert de Generelle vilkårene og Avtalevilkårene samt Personvernerklæringen og Politikk for bruk av informasjonskapsler, for databehandlingen av de opplysningene du oppgir. Vi anbefaler at du leser det som følger nøye.

1. INNEHAVER

I samsvar med Lov 34/2002, av 11. juli, om tjenester fra teknologiselskaper og elektronisk handel, er identifikasjonen til det nettstedet hvor du navigerer som følger:

  • SERVATUR, S.A.
  • CIF: A35032200
  • C/ DORAMAS, 4, 35129, MOGAN
  • Informasjon fra BORME, Handelsregisteret i Las Palmas

2. ÅNDSVERK

SERVATUR, S.A. er innehaver, og har den tilhørende lisensen over retten til å kommersielt utnytte åndsverket og industrirettighetene til Nettstedet.

Alt innholdet på Nettstedet, inkludert grafisk design, kildekode, logoer, tekster, grafikk, illustrasjoner, fotografier og andre elementer som er synlige på Nettstedet er SERVATUR, S.A. sin eksklusive eiendom, med mindre noe annet er angitt.

Det skal ikke i noen tilfeller forstås slik at Brukerens tilgang og navigering innebærer at SERVATUR, S.A. oppgir, overdrar, lisensierer eller avstår fra alle eller noen av sine rettigheter, eller over noen andre rettigheter knyttet til Nettstedet eller tjenestene som tilbys i denne.

Det er også forbudt å endre, kopiere, gjenbruke, utnytte, gjenskape, offentlig kommunisere, offentliggjøre på annen eller sekundær måte, laste ned filer, postsende, overføre, bruke, behandle eller distribuere på noen som helst slags måte hele eller deler av innholdet som finnes på Nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, uten eksplisitt skriftlig samtykke fra SERVATUR, S.A. eller, hvis aktuelt, fra den som har de relevante rettigheter.

Brukeren erkjenner at som følge av dette, vil reproduksjon, distribusjon, kommersialisering, omforming og generelt sett, alle andre former for utnyttelse, gjennom alle former for prosesser, av hele eller deler av innholdet i dette Nettstedet, utgjøre et brudd på eiendomsretten til eieren av Nettstedet eller den som har eiendomsretten.

3. BRUK AV NETTSTEDET

Brukeren forplikter seg til å bruke Nettstedet, innholdet og tjenestene i samsvar med gjeldende lov og denne Juridiske erklæringen.

På samme måte er Brukeren forpliktet til å ikke bruke Nettstedet eller tjenestene i denne for formål eller virkninger som er ulovlige eller som bryter med innholdet i denne Juridiske erklæringen, til skade for interessene eller rettighetene til tredjeparter, eller som på en hvilken som helst måte kan skade, gjøre ubrukelig eller forringe Nettstedet eller dets tjenester, eller forhindre en normal bruk av Nettstedet for andre Brukere.

Brukeren vil også uttrykkelig forplikte seg til å ikke ødelegge, forandre, gjøre ubrukelig eller, på en hvilken som helst annen måte skade data, programmer eller elektroniske dokumenter og annet som måtte finnes på dette Nettstedet.

Brukeren forplikter seg til å ikke forhindre tilgangen til andre Brukere til tilgangstjenester gjennom massiv bruk av de ressurser som innehaveren av Nettstedet bruker for å yte tjenesten, samt å ikke utføre handlinger som skader, forstyrrer eller fremkaller feil i nevnte systemer.

Brukeren forplikter seg til å ikke introdusere programmer, virus, makroer, applets, ActiveX-kontoller eller noe annet logisk mekanisme eller tegnsekvens som forårsaker eller kan skape noen form for forstyrrelse i systemene til innehaveren av Nettstedet eller tredjeparter.

Brukeren er ansvarlig for passende forvaring av og konfidensialitet over ethvert brukernavn og/eller passord som vedkommende får tildelt til Nettstedet, og forplikter seg til å ikke overlate bruken til tredjeparter, midlertidig eller varig, eller å tillate tilgang for andre personer.

Ethvert ulovlig bruk av tjenestene av en illegitim tredjepart som skyldes at brukeren benytter passord på et slikt uegnet sett eller som følge av tap av denne, vil være Brukerens ansvar.

Med hensyn til det over er Brukeren forpliktet til å umiddelbart meddele til Nettstedets administratorer om enhver hendelse som åpner opp for upassende bruk av brukernavn og/eller passord, slik som tyveri, at det har havnet på avveie eller ikke-autorisert tilgang til disse, slik at man umiddelbart kan kansellere tilgangen.

Så lenge slike hendelser ikke blir meddelt, vil SERVATUR, S.A. være unntatt fra alle former for ansvar som kan avledes av upassende bruk fra ikke-autoriserte tredjeparter av brukernavn eller passord.

4. NETTSTEDETS FUNKSJON

SERVATUR, S.A. frasier seg alt ansvar som kunne oppstå fra forstyrrelser, utelatelser, avbrudd, datavirus, telefonbrudd eller frakoblinger i driften av de elektroniske systemer, av årsaker som skyldes forhold utenfor innehaveren av Nettstedet sin kontroll.

SERVATUR, S.A. frasier seg også alt ansvar som kunne avledes fra forsinkelser eller blokkeringer i driften av de elektroniske systemer som forårsakes av mangler eller overbelastning i telefonlinjer eller Internett, samt skader som skyldes tredjeparter gjennom ulovlig innblanding utenfor SERVATUR, S.A. kontroll.

SERVATUR, S.A. er bemyndiget til å midlertidig og uten forhåndsvarsel suspendere tilgangen til Nettstedet for vedlikehold, reparasjon, oppdatering eller forbedringer.

5. ANSVARSFORHOLD

SERVATUR, S.A. garanterer ikke lovligheten, påliteligheten, nytteverdien, sannhetsverdien eller nøyaktigheten til tjenestene eller informasjonen som leveres av tredjeparter gjennom Nettstedet.

Brukeren er eneansvarlig for de brudd vedkommende måtte foreta eller for skader som skyldes dårlig bruk av Nettstedet, hvorpå SERVATUR, S.A. sin partnere, selskaper i gruppen, samarbeidspartnere, ansatte og representanter fritas for alle former for ansvar som kunne avledes av Brukerens handlinger.

SERVATUR, S.A. vil ta i bruk alle tiltak og rimelige midler for å gjøre tilgjengelig oppdatert og sannferdig informasjon på Nettstedet, men innehaveren av Nettstedet kan imidlertid ikke garantere fravær av feil eller mulige unøyaktigheter og/eller utelatelser i innholdet som offentliggjøres av tredjeparter og som er tilgjengelige gjennom dette Nettstedet.

Brukeren er eneansvarlig overfor enhver reklamasjon eller rettslige eller utenomrettslige handlinger eller søksmål som måtte iverksettes av tredjeparter mot innehaveren av Nettstedet grunnet Brukerens dårlige bruk av Nettstedet. Ved et slikt tilfelle vil Brukeren påta seg alle utgifter, kostnader og erstatninger som SERVATUR, S.A. blir avkrevd som stammer fra slike reklamasjoner eller rettlige handlinger.

6. JURISDIKSJON OG LOV SOM ANVENDES

Denne Juridiske erklæringen styres av og tolkes i henhold til spansk rett.

SERVATUR, S.A. og Brukeren, som frasier seg eksplisitt bruk av ethvert annet rettsted, vil underlegge seg domstolen i Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Spania), med mindre gjeldende regelverk som skal benyttes i et gitt tilfelle underlegger partene et spesifikt rettsted.