Newsletter

Folleto Servatur

Envíanos tu foto

Servaturs miljøpolitikk og samfunnsansvar

Responsabilidad Social CorporativaDe forpliktelser Servatur har i forhold til samfunnet og miljøet er i tråd med bedriftens visjon og har til hensikt å veilede oss gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess. Selv om vi oppfyller de standardiserte miljøkravene vi omgir oss med og er involvert i lokalmiljøet føler vi at dette ikke er tilfredsstillende nok. Vi engasjerer oss derfor på flere områder som opptar vår interesse og bekymring:
Vi arbeider mot å ha en bærekraftig bedrift.Dette innebærer at vi må tørre å ta beslutninger og gjennomføre viktige og nødvendige endringer som påvirker vår fremtid. Vi har vært obs på at vi har gått fra en periode med opprustning i turistsektoren til en ny periode hvor stikkordene har vært “innovér eller dø,” tilsynelatende uten at flere involverte aktører har bitt seg merke i dette.

 • Klimatiske forandringer, energirelaterte problemer samt behovet for hensiktsmessig og effektiv teknologi som minimaliserer avfallsmengder gjør at vi tar nye og viktige avgjørelser og gjennomfører forandringer som er mindre miljøbelastende.
  En av disse har vært å redusere forbruken av energi i våre anlegg. Vi har gjennomført studier av hotellene og analysert hver og en av disse. På bakgrunn av disse analysene har vi satt i gang et pilotprosjekt som forbedrer utnyttelsen av vannforsyningene våre, oppvarmingen av disse og badebassengene samtidig som alle lovpålagte sanitetskrav blir oppfylt. .
 • MMiljøhensyn.
 • Miljøhensyn.Vi har gjennomført miljøvennlige tiltak i alle ledd som spesifisert i “50 trinn til et godt miljø”.
  Vi tar spesielt ansvar for det globale klimaet og derfor har vi utviklet en plan som inkluderer alle ledd i bedriften og ivaretar miljø- og ressurshensyn.
  Avdelingen for Utvikling og Kvalitetssikring har på Servaturs vegne deltatt i utviklingsprogrammet Miljøvern i hotellsektoren og har videre blitt medlem av nettverketBedrifter med ansvar for miljøet
  Innkjøpsavdelingen jobber kontinuerlig med vår miljøplan og kommuniserer miljøprioriteringen til våre leverandører. Vi favoriserer miljøvennlige produkter og ber alltid etter spesifiserte beskrivelser av varene vi handler.
  Kommersielt sett opprettholder vi en kontinuerlig dialog med turoperatørene og andre kunder for å samarbeide i aktuelle miljøprioriterende tiltak.
  I våre interne og eksterne kommunikasjonskanaler arbeider vi med en kampanje som skal gi en jevn informasjonsflyt ut til våre medarbeidere, ansatte og gjester om vår miljøpolitikk.
  Vårt innovasjonsteam tar for seg hvert nytt prosjekt som settes i gang og forsøker å minimere miljøbelastningen av bedriftens aktiviteter.
 • Vi mener det er nødvendig for lokalmiljøet og samfunnet generelt å investere i Forsknings- og Utviklingsfond. Servatur har derfor inngått en avtale med Universitet i Las Palmas gjennom programmet ”Innovasjon Canarias 2020” hvor også bedrestilte familier inkluderes og investerer i programmet.
 • Vi har vært aktive i lokalpolitikken for å bedre vilkårene for studenters yrkestiltreding etter endt studium og har på bakgrunn av dette åpnet et samarbeid mellom Universitetet i Las Palmas og vår bedrift.
 • Forpliktelser
 • I sin helhet vil vi si at planen og de forpliktelserden medfører har karakteristiske trekk som kjennetegner vår bedrifts policy. Servatur undertegnet for eksempel en samarbeidsavtale med Utdanningsdepartementet ved den Kanariske Regjeringen i 1998 og denne avtalen skjøt fart i flere utviklings- og utdanningsprosjekt internt i bedriften. Resultatene har vært optimale i flere aspekter for de impliserte partene og en del av videreutviklingen går ut på at Servatur tar imot trainees fra flere videregående skoler. Disse assisterer den daglige driften på en profesjonell måte og blir fulgt nøye med i sitt arbeid. Studentene på sin side høster læringsutbytte en har ved å praktisere sin kunnskap i en aktuell bedrift.
 • Vi er meget opptatt av å nå ut til og være tilgjengelig
 • Vi er meget opptatt av å nå ut til og være tilgjengelig or de mennesker som gjerne vil besøke oss men som på grunn av ulike handikap ikke har mulighet til dette. Vi har fokusert på hvorvidt vi har kapasitet til å betjene disse menneskene, både de rundt oss i Europa og fra resten av verden. Vi synes at situasjonen disse menneskene befinner seg i er meget urettferdig og vil gjøre en innsats for å forbedre dette. Økonomisk sett har vi i tillegg mye å vinne på å videreutvikle tilbudet for disse menneskene. Vi har forpliktet oss til å jobbe frem mot et fullverdig tilbud i våre anlegg og bidra til en mer positiv tilnærming til denne problemstillingen.
 • Vi er klar over at det fortsatt eksisterer skjeve lønninger i dagens samfunn og vi arbeider for å kunne tilby et rettferdig lønnssystem.
 • På samme måte jobber vi for et arbeidsmiljø fritt for maktmisbruk. Vi tar sterkt avstand fra dette og støtter fullt og helt ansatte som evt utsettes for slik praksis.

Det må intens jobbing til og det må kontinuerlig fokuseres på de ovenfornevnte temaene for at en bedrift skal kunne takle bråe og raske endringer som karakteriserer den industrielle verden og vårt moderne samfunn. Lykkes en i å videreutvikles i denne retningen kan dette være en god garanti for bedriftens fremtid.